Deklaracja dostępności Podlaski Fundusz Rozwoju

Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podlaski Fundusz Rozwoju.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-01

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-08-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Podlaski Fundusz Rozwoju
 • Adres: ul. Gen. W. Sikorskiego 166 lok. 1.11, 18-400 Łomża
 • E-mail: biuro@pfr.org.pl
 • Telefon: 85 687 10 62

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Artur Duda

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynku  przy ul. Gen. W. Sikorskiego 166 lok. 1.11, 18-400 Łomża

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Wejścia zapewniające swobodny dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
 • W wejściu głównym – obsługa recepcyjna.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Korytarze i schody dostępne i szerokie, winda może przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • Parking przed budynkiem posiada wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Brak ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Brak takiej możliwości.