Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiednio:

Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o.
ul. Gen. W. Sikorskiego 166 lok. 1.11, 18-400 Łomża

W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, iod@pfr.org.pl lub listownie na adres Podlaskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., kontakt osobisty w siedzibie Spółki.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Do zakresu działania Podlaskiego Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. należy zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, w tym profilowania pod kątem badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingu produktów oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO);
 • wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym analizy portfela pożyczkowego, statystyki i raportowania wewnętrznego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego przetwarzania danych).

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Prawa podmiotów danych

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma do tego prawo, ma także możliwość ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź w przypadku wystąpienia błędnych lub niekompletnych zapisów tych danych, użytkownik powinien skontaktować się z nami przy wykorzystaniu danych kontaktowych widniejących na stronie lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies są to niewielkie pliki, w szczególności tekstowe, które są zapisywane przez serwer oraz przechowywane w Twoim urządzeniu kiedy korzystasz z serwisu. Zawierają one nazwę naszej strony internetowej, czas przechowywania w Twoim urządzeniu oraz indywidualnie wygenerowany numer. Cookies, z których korzystamy służą usprawnieniu działania strony oraz korzystania z niej i nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?

 • Sesyjne, czyli takie, które są przechowywane na urządzeniu, którego używasz wyłącznie podczas korzystania ze strony do momentu zamknięcia przeglądarki;
 • Stałe, czyli takie, które są przechowywane na urządzeniu, z którego korzystasz przez czas określony w ich parametrach lub do momentu, gdy usuniesz je ręcznie.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych

W celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności naszej strony internetowej korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które mogą gromadzić dodatkowe pliki cookies na Twoim urządzeniu. Korzystamy z usług podmiotów takich jak:

 • Google Analytics – szczegółowa polityka prywatności dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy
 • Facebook – szczegółowa polityka dotycząca plików cookies dostępna pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookies/

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

 • Utrzymanie prawidłowego działania strony oraz zapewnienie korzystania z oferowanych usług na najwyższym poziomie;
 • Analizowanie ruchu oraz zachowania użytkowników na naszej stronie, śledzenie statystyk dotyczących odwiedzin witryny.

W jaki sposób wyłączyć możliwość gromadzenia plików cookies w Twoim urządzeniu?

Domyślne ustawienia przeglądarek zezwalają witrynom na korzystanie z plików cookies, więc co do zasady, kiedy będziesz odwiedzał naszą stronę, nasz serwer będzie przesyłał i zapisywał je na Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz to zrobić zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

 

Bezpieczeństwo przesyłanych danych

W jaki sposób zabezpieczamy dane przekazywane nam poprzez stronę internetową? Nasza strona korzysta z protokołu HTTPS, który chroni poufność danych przesyłanych między Twoim urządzeniem a witryną. Oznacza to, że wszystkie dane, które wprowadzasz podczas korzystania z naszej strony internetowej są szyfrowane, a co za tym idzie – bezpieczne. Jak sprawdzić czy Twoje połączenie ze stroną jest bezpieczne? Podczas korzystania z naszej strony w polu adresu przeglądarki nazwa witryny powinna zaczynać się od https://. Oznacza to, że połączenie jest szyfrowane. Możesz również sprawdzić certyfikat ważności protokołu klikając symbol kłódki znajdujący się obok adresu strony i wybierając opcję „Wyświetl certyfikat”.