projekt

Powierzenie zadań publicznych z zakresu zarządzania środkami finansowymi na rzecz Województwa Podlaskiego

Data: 02.04.2020r     Kwota: 161.918.287,00 PLN 

O projekcie

PN.: „Powierzenie zadań publicznych z zakresu zarządzania środkami finansowymi na rzecz Województwa Podlaskiego w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa podlaskiego, przez Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.”

Zawarta w Białymstoku w dniu  2 kwietnia 2020 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.

Podstawowym celem umowy jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz rozwój przedsiębiorczości w województwie podlaskim oraz wypełnienie zadań Województwa Podlaskiego określonych w art. 98 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz art. 78 ust. 7 Rozporządzenia nr 1083/2006, poprzez instrumenty finansowe w drodze powierzenia w zarządzanie, środków finansowych zwróconych z instrumentów finansowych z perspektywy finansowej 2007 – 2013, wyspecjalizowanemu podmiotowi, wyposażonemu w odpowiedni potencjał osobowy, finansowy i organizacyjny.

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

  •    Zarządzanie wkładami zwróconymi z instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
  •    Zarządzanie środkami finansowymi, oraz ich efektywne angażowanie w obszarze wsparcia rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
  •    Czasowe powierzenie przez Województwo Podlaskie środków finansowych Podlaskiemu Funduszowi Rozwoju na realizację zadania objętego niniejszą Umową tj. zarządzania środkami powierzonymi.
  •    Tworzenie organizacyjnych i finansowych warunków sprzyjających rozwojowi i pobudzaniu aktywności gospodarczej oraz podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa podlaskiego.

W ramach projektu oferujemy –  pożyczki obrotowe, pożyczkę eksportową, pożyczkę na nieruchomość.

Całkowita wartość Umowy obejmuje środki finansowe, które Województwo Podlaskie zamierza przekazać w zarządzanie Podlaskiemu Funduszowi Rozwoju w ramach Deklarowanych środków, określone na kwotę 161.918.287,00  zł.

 Umowa została zawarta na okres 10 lat.